Kejayaan Pendidikan Islam: Pijakan Peradaban Manusia

Pendidikan Islam telah memainkan peran yang signifikan dalam membentuk peradaban manusia sepanjang sejarah. Dari masa awal penyebaran Islam hingga masa kini, pendidikan Islam telah menjadi pijakan utama dalam kemajuan sosial, politik, dan intelektual umat manusia. Dalam artikel ini, kita akan mengkaji latar belakang sosial politik kejayaan pendidikan Islam serta melakukan analisis periodisasi sejarah pendidikan Islam untuk memahami perkembangannya secara lebih mendalam.

Latar Belakang Sosial Politik Kejayaan Pendidikan Islam
Pendidikan Islam memiliki latar belakang yang kaya dalam konteks sosial dan politik. Sejak awal diangkatnya Rasulullah Muhammad SAW. menjadi Rasul, pendidikan Islam telah menjadi fokus utama dalam misi dakwah dan penyebaran ajaran Islam. Masa pembinaan pendidikan Islam dimulai sejak Rasulullah diangkat menjadi Rasul, dengan dua periode signifikan, yakni periode Mekkah dan periode Madinah. Periode Mekkah, yang berlangsung selama 13 tahun, ditandai dengan penyebaran ajaran Islam secara diam-diam dan pembentukan komunitas Muslim awal. Sedangkan periode Madinah, selama 10 tahun, menandai fase awal pendirian negara Islam di Madinah dan pengembangan institusi pendidikan Islam yang lebih terstruktur.

Periodisasi Sejarah Pendidikan Islam
Menurut Zuhairini, pemilahan periodisasi dalam sejarah Pendidikan Islam memudahkan urutan pembahasan. Periodisasi sejarah Pendidikan Islam dapat dibagi menjadi lima masa yang signifikan.

Pertama, masa Pembinaan Pendidikan Islam, yang dimulai sejak Rasulullah diangkat menjadi Rasul hingga wafatnya beliau. Pada masa ini, pendidikan Islam ditekankan melalui dakwah dan pembentukan akhlak mulia bagi umat Islam.

Kedua, masa Pertumbuhan Pendidikan Islam, yang berlangsung setelah wafatnya Rasulullah SAW. hingga masa Bani Umayyah. Periode ini ditandai dengan penyebaran ajaran Islam secara luas dan perkembangan institusi pendidikan.

Ketiga, masa Kejayaan Pendidikan Islam, yang dimulai sejak berdirinya Daulah Bani Abbasiyah hingga jatuhnya Bagdad. Pada masa ini, ilmu pengetahuan Islam mencapai puncak kejayaannya dengan berbagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan, filsafat, dan sastra.

Keempat, masa Kemunduran Pendidikan Islam, yang terjadi setelah kehancuran Bagdad dan penjajahan wilayah Islam oleh kekuatan asing. Periode ini ditandai dengan penurunan peradaban dan kemunduran institusi pendidikan.

Kelima, masa Pembaharuan, yang dimulai sejak kedatangan kekuatan asing di wilayah Islam hingga masa modern saat ini. Periode ini ditandai dengan upaya pembaharuan dalam pendidikan Islam untuk menghadapi tantangan zaman baru.

Dengan memahami periodisasi sejarah pendidikan Islam, kita dapat melihat perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam sepanjang sejarahnya. Pendidikan Islam tetap menjadi pijakan utama dalam peradaban manusia, dan pemahaman akan sejarahnya membantu kita merancang masa depan yang lebih cerah bagi pendidikan Islam.

 Daftar Pustaka

  • Permana Octofrezi. 2023. SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM PEREMPUAN DARI MASA KLASIK, SEBELUM DAN SESUDAH KEMERDEKAAN INDONESIA . STAI Masjid Syuhada Yogyakarta.
  • Dr. H. Muhammad Saleh, M. Ag. 2020. Kejayaan Pendidikan Islam Pijakan Peradaban Manusia. https://www.iainpare.ac.id/blog/berita-1/kejayaan-pendidikan-islam-pijakan-peradaban-manusia-1593
  • Tsalats Ghulam Khabbussil. 2023. Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam: Periode Makkah dan Emas.https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6636504/perkembangan-lembaga-pendidikan-islam-periode-makkah-dan-emas.


 

0 Komentar